Selektor Nazwa Firefox Opera IE
E Selektor typu + + +
E#foo
lub
#foo
Selektor identyfikatora + + +
E.foo
lub
.foo
Selektor klasy + + +
E F Selektor potomny + + +
E > F Selektor dziecko + + -
E + F Selektor rodzeństwa + + -
E[foo] Selektor atrybutu + + -
E[foo="bar"] Selektor atrybutu o podanej dokładnej wartości + + -
E[foo~="bar"] Selektor atrybutu o zadanej wartości + + -
E[lang|="en"] Selektor języka + + -
* Selektor uniwersalny + + +
S1, S2, S3 Selektor grupowy + + +